Alapszabály

A MAKKA Szabadidősport Egyesület

Alapszabálya

egységes szerkezetbe foglalva a 2012. 04. 27-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal

A MAKKA Szabadidősport Egyesület közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

Az Egyesület neve: MAKKA – Madárdomb, Akadémia-Újtelepi Turisztikai és Szabadidősport Egyesület

Az Egyesület rövidített neve: MAKKA Szabadidősport Egyesület

Székhelye: 1173 Budapest 518.u.14.

Az egyesület alapításának időpontja: 2012.02.18.

Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alaptörvény keretei között.

Az Egyesület pecsétje: téglalap alakú, tartalmazza a MAKKA Szabadidősport Egyesület feliratot, az Egyesület címét, adószámát és bankszámlaszámát.

A sportról szóló 2004. évi I. tv. (Sport tv.) 16.§ (1) bekezdése szerint: „Sportegyesület – az e törvényben megállapított eltérésekkel – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.”

AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI

2.

2.1. Az Egyesület önkormányzati elven működő civil szervezet. Az Egyesület jogi személy.

2.2. Az Egyesület célja:

a családi és baráti és elsősorban Madárdomb – Akadémia-Újtelep lakóhelyi közösség szabadidős és sport tevékenységének megszervezése, népszerűsítése tagjai részére

egészségmegőrzés, megelőzés-prevenció, a rekreáció és szabadidősport nyújtotta lehetőségek, eszköztárának kihasználásával. Mozgási igények kialakítása a jelenleg passzív lakosság körében. mozgásos élmények nyújtásával aktív életforma népszerűsítése. Igények kialakítása, igények kielégítése. Sport egész életen át.

egészséges életmód népszerűsítése

kerületi sportlétesítmények adta lehetőségekkel élve rendszeres szabadidős sporttevékenység szervezése és vezetése (elsősorban úszás, gyógyúszás, aquafitness, szinkronúszás és vízilabda)

lehetőség biztosítása a családi – baráti – lakóhelyi kisközösségek együttes, szabadban végezhető rekreációs tevékenységre, kirándulások, geocaching, nordic walking, vízi túrák, síelések, túrázások szervezésével

figyelem, érdeklődés felkeltése Magyarország kulturális értékei iránt

találkozók és rendezvények szervezése

2.3 Az egyesület feladatai:

minőségi szabadidősport fejlesztése, érdeklődés felkeltése, igények alakítása és kielégítése

a tervszerű működéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása

tagjai részére szervezett formában rendszeres sportolási lehetőségek biztosítása, rendezvények szervezése

kapcsolatok építése gazdasági társaságokkal, más társadalmi szervezetekkel, egyéb intézményekkel, szabadidősport egyesületekkel, önkormányzattal

kapcsolat fenntartása a Budapesti, Magyar és egyéb országos Szabadidősport Szövetségekkel és azok szervezeteivel

2.4 A MAKKA Szabadidősport Egyesület a következő szakágak működését kívánja elősegíteni:

egészségmegőrzés, prevenció (gyógyúszás)

vizes sportok (úszás, szinkronúszás, aquafitness, vízilabda, túraevezés, vitorlázás)

turisztika (országjárás, kirándulás, túrázás, barlangászat, geocaching, nordic walking, alpesi síelés, sítúrázás)

egyéb rekreáció

2.5. Az egyesület a szabadidősporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő vállalkozási csak kiegészítő tevékenységként folytat, alaptevékenységét elősegítve, azt nem veszélyeztetve.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

3.

3.1. Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

3.2. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

3.3. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

3.4. Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai csak természetes személyek lehetnek. Tiszteletbeli tagok felvételéről a taggyűlés határoz.

3.5. Mind a rendes, mind a pártoló tagok felvételéről az elnökség dönt első fokon. Az elnökség határozata ellen – másodfokon – a taggyűléshez lehet jogorvoslatért fordulni.

3.6. Az Egyesületnek külföldi állampolgár rendes vagy pártoló tagja egyaránt lehet.

4.

Az egyesületbe való belépés, valamint a kilépés önkéntes.

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, a tagdíj-kötelezettség elmulasztása esetén, kizárással vagy az egyesület jogutód nélküli megszűnésével.

5.

A kilépést írásban kell közölni az Egyesület elnökével, aki az egyesület naprakész tagnyilvántartását vezeti.

6.

A taggyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az egyesület céljainak elérését veszélyezteti, szellemével ellentétes magatartást tanúsít.

Ennek megfelelően kizárható a tag tagdíj-fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt, az alábbiak szerint:

A tagdíj-kötelezettség elmulasztása esetén az egyesület elnöksége írásban figyelmezteti az egyesület tagját tartozására, és felszólítja annak 15 napon belüli rendezésére.

Az egyesületi tagság megszűnik, ha a tagdíj-elmaradás időtartama meghaladja a 12 hónapot és a befizetést elmulasztó tag az egyesület elnökségének írásbeli felszólítását követően, a számára biztosított 15 napos határidőn belül sem rendezi a hátralékos tagdíj összegét.

Kizárható a tag, ha az egyesület vagyonát szándékosan megrongálja, továbbá ha az egyesület rendezvényein kábító hatású szert, vagy túlzott mennyiségű alkoholt, fogyaszt.

A kizárásról az elnökség első fokon dönt. Az elnökség határozata ellen – másodfokon – a taggyűléshez lehet jogorvoslatért fordulni.

A Ptk. 62§ (6) pontja kimondja: „Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a határozat tudomására jutásáról számított harminc napos jogvesztő határidőben – pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.”

7.

Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet, részükre tagsági igazolványt állít ki.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.

JOGOK

A rendes tagok,

amennyiben a a Ptk. 62§ (5) bekezdés a) pontjának megfelelnek („aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta”)

tisztségre választhatóak (képviselettel járó tisztség esetén csak nagykorúsága esetén)

részt vehetnek a taggyűlési határozatok meghozatalában, az elnökség tagjainak és az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztásában. Véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az egyesületet érintő kérdésekben.

részt vehetnek a sportcsoportok munkájában, az egyesület által szervezett tanfolyamokon, rendezvényeken.

részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

Az Egyesület pártoló tagja

javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban

taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehet

Az Egyesület tiszteletbeli tagja

taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehet

Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit igénybe veheti

9.

KÖTELEZETTSÉGEK
9.1 Az Egyesület rendes tagja

köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni belépéskor adott naptári időszak fennmaradó részére vagy minden év januárjában, a tárgyév 12 hónapjára, előre,

köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

köteles betartani az egyesület Alapszabályát, Szervezeti és működési szabályzatát, valamint az egyesület egyéb közzétett szabályzatait.

Egyesület valamennyi rendezvényén sportszerű, kulturált magatartást tanúsítani

9.2. Az Egyesület pártoló tagja

köteles az alapszabályt és az egyéb egyesületi szabályzatokat betartani

Egyesület valamennyi rendezvényén sportszerű, kulturált magatartást tanúsítani

9.3. Az Egyesület jogi személy tagjai jogaikat és kötelezettségeiket bejegyzett képviselőik útján gyakorolják, illetve teljesítik.

AZ EGYESÜLET SZERVEI: TAGGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK

10.

10.1. Az Egyesület legfőbb szerve a taggyűlés. A Taggyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A taggyűlést az Elnökség hívja össze évente egy alkalommal.

A taggyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél és ok megjelölésével – írásban igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

A Taggyűlés határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 fő fele jelen van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes – ha erre az eredeti meghívóban figyelmeztetés történt.. A megismételt taggyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés időpontját követően 30 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont, valamint az újonnan összehívott taggyűlés határozatképességére vonatkozó szabály az eredeti taggyűlés meghívójában is megjelölhető.

10.2. A taggyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A taggyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.

Kizárólag a taggyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadása, az éves tevékenységről történő beszámoltatás, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása, tagkizárás, tagfelvétel feltételeinek meghatározása és az Egyesület átalakulásának, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (átalakulás, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

A 2004. évi I. tv. 17.§ (1) bekezdés kimondja: „Sportegyesület közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót,”

11.

11.1. Az Egyesület képviselő szervei:

Az Egyesület képviseletét a Taggyűlés által választott 3 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az ugyancsak taggyűlés által megválasztott elnök, és 2 elnökségi tag.

A taggyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 5 évre választja.

Két taggyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a taggyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő taggyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a taggyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.

Az Elnökség feladata a taggyűlések előkészítése, az egyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program, a munka-, és ülésterv jóváhagyása a taggyűlések közötti időpontokban.

Az elnökség jogosult lemondott, vagy más módon távozott tagjainak helyére új tagokat jelölni, az új tagok megválasztása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az Elnökség 2 tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest – de legalább évente kétszer – tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

11.2. Az Elnök jogai és kötelességei:

vezeti és szervezi az elnökség munkáját

képviseli az egyesületet, annak nevében külső személyekkel, szervekkel szerződéseket köthet, a banki ügyintézés során az egyesület nevében jogosult aláírni

a taggyűlést bármikor összehívhatja

a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja

megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez

a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a taggyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkednie

az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

11.3. Az elnökségi tagok jogai és kötelességei:

rendszeresen és tevékenyen részt vesz az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában, a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában, a végrehajtás ellenőrzésében

jogosult és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni

az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,

az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a taggyűlés hozzájárulása is szükséges.

gyakorolja az elnök által ráruházott jogköröket

az Egyesület pénzállományának kezelése,

a számlák kezelése és nyilvántartása, ellenőrzése

a pénztárkönyv vezetése,

mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,

a számlák hitelességének ellenőrzése.

Fenti feladatokat az Elnök osztja el az elnökségi tagok között.

12.

Mind a taggyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, taggyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

13.

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az elnök által kijelölt elnökségi tag kezeli.

Az Elnökség jogosult a tagok egyikét pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

14.

Az Egyesület képviseletére az elnök jogosult, azaz az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt létesíthet, jognyilatkozatokat tehet, s jogosult rendelkezni az Egyesület számlája felett.

SZAKBIZOTTSÁGOK/ SZAKOSZTÁLYOK

15.

Az egyesület elnöksége az egyes szakfeladatok eredményes ellátása érdekében állandó vagy ideiglenes szakbizottságokat/szakosztályokat hozhat létre.

Az egyesületi tagok rendszeres tevékenységüket e szakosztályok keretében folytathatják.

Új szakosztály létrehozására bármelyik tag javaslatot tehet. A javaslatról, az Elnökség véleményének ismeretében, a taggyűlés határoz.

A szakosztály munkáját a szakosztályvezető irányítja. A szakosztályvezetőt az Elnökség jelöli ki.

A szakosztály működési szabályzatát a szakosztályvezető dolgozza ki és az Elnökség hagyja jóvá.

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

16.

16.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló – állami, vagy önkormányzati forrásból, természetes, vagy jogi személytől származó – befizetés, adomány az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, pártoló tagok befizetéseiből illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel, adományokkal gazdálkodik. Bevétele származhat még az egyesület tevékenységi körében nyújtott kiegészítő tevékenységekből, létesítmények üzemeltetéséből, szolgáltatásokkal szerzett összegekből.

Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül.

16.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.

Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület – hitelezői igények kielégítése után – megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

16.3. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára beszámolót készít.

16.4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott adományt a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, kiadványokat bocsát ki, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

16.5 Az Egyesület kijelenti, hogy az éves bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

17.

Az egyesület működését, az elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok és szakosztályok szervezetét, feladatait és működését érintő, jelen Alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdésekben az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései mérvadóak.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az elnökség dolgozza ki és a taggyűlés fogadja el.

A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben az egyesület Alapszabályával.

AZ EGYESÜLET MEGSZÜNÉSE

18.

18.1. Az Egyesület megszűnik, ha

a legfőbb szerv döntése alapján átalakul,

a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

a bíróság feloszlatja,

a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,

a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

18.2. Az Egyesület bírósági feloszlatása esetén az Alapszabály 16.2 pontja, a 2004. évi I. tv. 17.§ (6) bekezdése valamint a Ptk. 64.§ (4) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell követni.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

19.

Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

20.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

21.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a 2011. évi CLXXV. törvény „Az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” rendelkezései, másrészt a később meghozandó taggyűlési határozatok az irányadók.

Az egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályt az Egyesület 2012.04.27. napján összehívott közgyűlésen fogadta el.

Kelt, Budapesten, 2012.04.27.